"A MAPPA: Szívből örülök a fejleményeknek! Sajnos nagyon ritka, hogy egy értelmes és értékes, de nem felülről jövő kezdeményezés utat tudjon törni magának...”
(Dr. Gloviczki Zoltán rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola)


A SZÓOLVASÓ KÉSZSÉG FEJLŐDÉSÉNEK KRITÉRUMORIENÁLT DIAGNOSZTIKUS FELTÉRKÉPEZÉSE (2004)

Fonológiai tudatosság

A szövegértő olvasás

Az olvasásmegértési képesség fejlődése (1999)

Utak a nyelvhez (2002)

Gyengén és jól olvasó tanulók

A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata

Nyelvi és kommunikációs készségek játékos fejlesztése

Fogalmazástanítás (2015)

Olvasási képesség, olvasási motiváció fejlesztése (2012)

A beszédhanghallás készsége (2015)

Szövegértés, tanulás, szövegértés-tanulás (2005)

A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése (2003)

Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei (2015)

Az olvasásképesség pszichikus komponensrendszere (2016)

Fogalmazástanítás - miért és hogyan másképpen? (2008)

Az olvasó nevelése (1933)

A helyesírási kultúra fejlesztésének régi-új technikái (2008)

Az olvasás össztantárgyi feladat (2011)

VÁLTOZÁSOK A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI 12. KIADÁSÁBAN (2015)

Magabiztos iskola - Bizonytalan tudomány (2019)

Magyar grammatika (2000)

Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv) - Kreatív Kiadó (2022)

A nyelvi nevelés módszertana (2009)

Anyanyelv és kommunikáció - Tanítói kézikönyv az OFI taneszközeihez (2018)

Az új tantervek bevezetésének küszöbén (1978)

Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái (2015)

A szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése (2019)

Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez

Nyelv-zene-matematika I. (1977)

Nyelv-zene-matematika II. (1977)

Gyarmathy Éva Diszlexia. Specifikus tanítási zavar (2007)

Nyelvi játékaink nagykönyve

Szövegértési gyakorlatok az 1–4. évfolyam számára (2009)

Ötletek a fogalmazás tanításához (2006)

Szókincsfejlesztés az anyanyelvi órákon (2006)

Szakmai eszköztár a szövegértés tantárgyközi fejlesztéséhez (2021)

Magyar nyelv és irodalom VI. osztály - Kreatív Kiadó (2023)

FELADATBANK anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban (2. kötet) (2018)

Magyar nyelv és irodalom VII. osztály (Erdélyi Múzeum-Egyesület) (2020)

Olvasáskutatás - 4. évolyamos tanulók olvasástechnikai sajátosságai (2023)