"A MAPPA: Ha elméletben el is fogadják ezt a pedagógusjelöltek, az iskolában már dolgozó kollégák, de a differenciálás feltételei a magyar oktatásügyben alig-alig adottak, vagy csak nagy személyes erőfeszítéssel megteremthetők. Márpedig differenciálás nélkül nincs eredményes oktatás, nevelés. A differenciáláshoz a Mappa szakszerű, biztonságos, napi segítséget nyújt, ezért alkalmazását teljes meggyőződéssel ajánlom.”
(M. dr. Nádasi Mária ELTE PPK professzor emeritus)


Mérlegen a magyar iskola (2012)

A sikerességet befolyásoló tényezők (2013)

A szegedi longitudális program (2013)

A fejlődés értékelése alsó tagozaton (2011)

Az osztályok közti különbségek (2003)

A roma tanulók motivációja (2005)

Romák és oktatás (2001)

Roma és nem roma tanulók eredményei (2012)

Szegregáció, integráció vagy inkább szocializáció? (2010)

A nevelés hatékonysága (2000)

Egy kudarchárító stratégia (1998)

Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez (2012)

Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában (2015)

Miért fontos a kisgyermekkori nevelés és hol a pedagógus szerepe ebben? (2017)

Számít a pedagógus és az iskola! (2015)

PISA 2006 összefoglaló jelentés (2007)

PISA 2009 összefoglaló jelentés (2010)

PISA 2012 összefoglaló jelentés (2013)

PISA 2015 összefoglaló jelentés (2016)

Magyar Képzési Keretrendszer (2013)

Tanulók, iskolák, különbségek (1997)

Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében (2002)

Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák (2004)

A korrekt értékelés alapjai (2006)

Fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében (2006)

Mit kezdjünk az értékeléssel? (2008)

Hét kérdés – hét válasz az értékelés funkcióiról és eljárásrendjéről a komprehenzív iskolában (1998)

Fejlesztő, támogató értékelés – de hogyan? (2011)

A PIRLS és TIMSS 2011 tartalmi és technikai jellemzői (2011)

Áttérés online tesztelésre – a mérés-értékelés új dimenziói (2013)

A tudásszerkezet és a tudás szerveződésének vizsgálata a tudástér-elmélet alapján (2005)

A PISA hatása a neveléstudomány fejlődésére (2015)

A PISA-adatok használata és értelmezése a módszertani kritikák tükrében (2015)

Az országos kompetenciamérés hatása a tanítási munkára pedagógusinterjúk alapján (2015)

Diagnosztikus értékelés és személyre szabott differenciált fejlesztés (2016)

A tanulás és a tanítás értékelése (2017)

Hatások és különbségek (2014)

Mit mér a műszer? (2015)

A hozzáadottérték-modellek alkalmazása a tanulói teljesítménymérésekben (2016)

Diagnosztikus mérés az első évfolyamon – részletek egy pódiumvitából (2003)

Az értékelés színe és visszája (2017)

Eredményesség az oktatásban (2015)

Kudarcok és megoldások (2015)

Az iskolai tudás (2002)

A rendszerváltás gyermekei (2018)

Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei (2014)